Developer: Hong Kong Longsin Co.

Ta Là Hoàng Đế 2.4.0101 (Unlimited money)

Ta Là Hoàng Đế 2.3.0103